Uwaga! Obowiązkowa dematerializacja akcji od 1 marca 2021 roku. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Akcjonariat

 • Akcjonariat

  Kapitał zakładowy (podstawowy) Veriori S.A. wynosi 1 400 000,00 zł i dzieli się na 14 000 000 akcji zwykłych serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł. Akcje te są akcjami na okaziciela i każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu na WZA. W dniu 25.09.2018 roku nastąpił przydział 10 000 000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda w ramach prowadzonej subskrypcji w ramach oferty prywatnej. W dniu 14.08.2019 roku nastąpił przydział 3 000 000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda w ramach prowadzonej subskrypcji w ramach oferty prywatnej.

 • Podział Akcjonariatu
  Seria Rodzaj Numer Od Numer Do Łączna liczba
 • Akcjonariusze posiadający co najmniej 25% ogólnej liczby na WZA

  Spółka Veriori S.A. w chwili obecnej nie posiada Akcjonariuszy posiadających co najmniej 25% ogólnej liczby na WZA

 • Akcjonariusze posiadający co najmniej 25% akcji w kapitale zakładowym

  Spółka Veriori S.A. w chwili obecnej nie posiada Akcjonariuszy posiadających co najmniej 25% akcji w kapitale zakładowym

 • Powiązania kapitałowe, osobowe i organizacyjne

  Jedna osoba będąca członkiem zarządu Veriori S.A. oraz Prokurent Veriori S.A. posiadają znaczące ilości akcji spółki w ogólnej liczbie 35,36%


  Imię i nazwisko Funkcja Liczba posiadanych akcji

  Jedna osoba będąca członkiem zarządu Veriori S.A. posiada powiązania osobowe ze znaczącym akcjonariuszem.


  Imię i nazwisko Funkcja Liczba posiadanych akcji Powiązanie

  Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta są akcjonariuszami mniejszościowymi Emitenta.

Władze Spółki

Zgodnie z postanowieniami § 19 Statutu Zarząd Emitenta składa się od jednego (1) do trzech (3) członków. Członkowie Zarządu powoływani są na 3 lat na wspólną kadencję. Zgodnie z art. 369 § 4 KSH mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 KSH mandat członka Zarządu wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że członkowie pierwszego składu Zarządu powołani zostali w akcie założycielskim. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd. Aktualnie działający Zarząd Emitenta, to Zarząd drugiej kadencji, która zakończy się z dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków drugiej kadencji tj. w 2021 roku.

 • Krzysztof Surgowt
  Prezes Zarządu

  Dzięki ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu w zarządzaniu innowacyjnymi projektami i wykwalifikowanymi zasobom ludzkim Krzysztof Surgowt oferuje unikalne połączenie przywództwa, wizji i wiedzy, a także strategicznego myślenia o innowacyjnym biznesie na całym świecie. Jako współzałożyciel i dyrektor generalny Veriori S.A., Krzysztof jest odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi aspektami biznesu, które popiera udokumentowanym doświadczeniem w zarządzaniu wzrostem sprzedaży w branży IT i branży medialnej. Przed dołączeniem do Veriori, Krzysztof pełnił funkcję Prezesa Zarządu USECRYPT SA od połowy 2015 r. do 2018 r. Był odpowiedzialny za całą strukturę zarządzania operacyjnego oraz wszystkie działania sprzedażowe i marketingowe, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju platform do szyfrowania danych nowej generacji o nazwie UseCrypt Safe i UseCrypt Messenger, skierowanych zarówno do sektora B2B, jak i sektora rządowego. ...

 • Artur Szachno
  Wiceprezes

  Z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w wojsku jako profesjonalny żołnierz i ekspert technologiczny, w tym ponad dziesięciu latach w siłach specjalnych , jako inżynier komunikacji i ekspert ITC oraz po ukończeniu trzech misji w Afganistanie, Artur Szachno oferuje unikalne połączenie kompetencji w zakresie inżynierii, technologii komunikacyjnej i wiedzy na temat bezpieczeństwa, ze znaczącym doświadczeniem w rozwoju innowacyjnych projektów ITC. W Veriori, Artur odpowiada za techniczne aspekty działalności wykorzystując swoje ponad 20 lat doświadczenia w ITC klasy wojskowej. Jego obowiązki obejmują zarządzanie operacyjne infrastrukturą ITC, koncentrując się na wdrażaniu systemów ITC nowej generacji o dostępności 24/7. Jako członek polskich sił specjalnych podczas trzech operacji w Afganistanie był odpowiedzialny za zarządzanie ITC i międzynarodowe wsparcie logistyczne SOF jako oficer łącznikowy. Następnie ...

 • Julita Skowrońska
  Prokurent

  Doświadczony specjalista odpowiedzialny za zarządzanie działalnością operacyjną i prawnik z doświadczeniem w dziedzinie prawa spółek, prawa ochrony danych osobowych (RODO) oraz prawa nowych technologii. W Veriori, odpowiada za działalność operacyjną w takich obszarach, jak współpraca z profesjonalnymi partnerami księgowymi i prawnymi, koordynacja i realizacja rozliczeń umownych z pracownikami, kontrahentami i podmiotami zewnętrznymi, monitorowanie i nadzór nad realizacją zobowiązań, a także doradztwo w dziedzinie prawa technologicznego i ochrony danych osobowych dla Zarządu. Wcześniej w UseCrypt była odpowiedzialna za wspieranie rozwoju produktu w zakresie RODO, szkolenia RODO dla klientów, a także za usługi prawne i współpracę. Od 2009 roku prowadzi własną działalność gospodarczą, świadcząc: usługi prawne, szkolenia, zarządzanie i usługi konsultingowe, ze szczególnym uwzględnieniem ...

Dematerializacja akcji

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie zmiany w kodeksie spółek handlowych wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dotyczące w szczególności dematerializacji dokumentów akcji w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Zmiany są wyrazem dostosowania polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/828.

Zgodnie z regulacjami nowelizacji, do dnia 28 lutego 2021 r. wszystkie spółki akcyjne, w tym również Veriori S.A., są zobligowane do przeprowadzenia dematerializacji swoich akcji. Dematerializacja będzie polegać na zniesieniu dokumentowej formy akcji przy jednoczesnym ich ewidencjonowaniu w systemie elektronicznym, również w odniesieniu do akcji, które zostały już wyemitowane. Zarząd Veriori S.A. informuje, że stosownie do Uchwały nr 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Veriori S.A. z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki, Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000048901, NIP: 5261026828, REGON: 010648495. https://bossa.pl

Wraz z 1 marca 2021 r. niezdematerializowane akcje co do zasady utracą swoją moc obowiązującą, co oznacza, że akcjonariusze do chwili złożenia dokumentu posiadanych akcji wraz z wnioskiem o wpisanie do rejestru akcjonariuszy, nie będą mogli korzystać z przysługujących im uprawnień, np. do głosu. Mimo utraty mocy obowiązującej, dokumenty akcji zachowają przez kolejnych pięć lat moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.

Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek niepublicznych oznacza również szereg zmian w ich codziennym, bieżącym funkcjonowaniu oraz w obrocie ich akcjami. Istotne zmiany obejmą m.in. zasady zbywania oraz obciążania akcji (np. ustanawiania zastawu na akcjach). Zasadniczo wszelkie transakcje, których przedmiotem są akcje, będą wymagały zgłoszenia do rejestru akcjonariuszy i dokonania w nim odpowiedniego wpisu. Co do zasady zbycie akcji będzie prawnie skuteczne dopiero z chwilą wpisu do rejestru akcjonariuszy. Brak stosownego zgłoszenia sprawi, że nabywca akcji nie będzie mógł zostać uznany przez spółkę za jej akcjonariusza. Kolejną znaczącą zmianą będzie sposób wypłaty dywidendy. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy będzie również pośredniczył pomiędzy spółką i jej akcjonariuszami przy wypłacie dywidendy.

Zgodnie z zawartą umową o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, DM BOŚ będzie prowadzić rejestr akcjonariuszy w imieniu i na zlecenie Veriori S.A. Wszelkie dane osobowe akcjonariuszy oraz osób uprawnionych zostaną udostępnione przez Spółkę podmiotowi prowadzącemu rejestr, w wyniku czego DM BOŚ będzie pełnił funkcję Administratora ich danych osobowych w związku z prowadzonym rejestrem. Po założeniu rejestru, podmiotem uprawnionym do aktualizacji danych osobowych w rejestrze będzie DM BOŚ, w związku z czym w przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia danych po dniu 28 lutego 2021 r. akcjonariusze Spółki powinni kontaktować się bezpośrednio z DM BOŚ, do tego dnia akcjonariusze w powyższej sprawie powinni kontaktować się ze Spółką. Zasady przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy znajdziecie Państwo na stronie https://bossa.pl/dane-osobowe w zakładce Polityka prywatności „Dla Akcjonariusza”.

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 16 ww. ustawy Spółka ma obowiązek pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia akcjonariuszy, to jest w przypadku Spółki – ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W związku z powyższym akcjonariusze zostaną wezwani pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Jednocześnie Spółka ma obowiązek udostępnienia informacji o ww. wezwaniu na swojej stronie internetowej w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres 3 lat od dnia pierwszego wezwania.

Subject MarksW razie pytań dotyczących procesu dematerializacji oraz celem umówienia spotkania w Spółce akcjonariusze mogą kontaktować się również pod numerem telefonu 533 497 208 oraz pod adresem mailowym legal@veriori.com

Walne Zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy szereg spraw określonych szczegółowo w Statucie VERIORI SA. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VERIORI SA i wykonywania prawa głosu określa „Regulamin Walnego Zgromadzeń Akcjonariuszy VERIORI SA”. Regulamin zawiera również postanowienia dotyczące trybu zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego otwarcia i przebiegu obrad. W naszej sekcji Walne Zgromadzenia udostępniliśmy dla Państwa treść Ogłoszeń o zwołaniu WZA, Projekty uchwał oraz Podjęte uchwały, treść ewentualnych sprzeciwów wniesionych do podjętych uchwał. Komunikacja elektroniczna we wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy ze Spółką odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej: legal@veriori.com

Subject Marks Marks Grade

Materiały Inwestorskie

Dbamy o efektywną i przejrzystą politykę informacyjną. Z tego też względu udostępniamy dla Państwa opinie biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z  działalności oraz sprawozdania finansowe.

Subject Marks Grade

Informacje Finansowe

Bieżące oraz historyczne dane finansowe Spółki.

Subject Marks Grade